Algemene voorwaarden2017-11-19T13:43:58+02:00

Algemene voorwaarden Vuurol

Versie 2014-1.0.

 1. Algemene bepalingen
  1.1  Interactief locatietheaterfestival Vuurol, hierna te noemen Vuurol, wordt georganiseerd door de Stichting Theaterie/interactief theater, hierna te noemen de Theaterie. Zakelijk leidster Mieke Bouhuijs Kerkweg 11, 4122 GB Zijderveld. Contactgegevens: info@theaterie.nl, www.theaterie.nl en www.vuurol.nl. Rabobank NL36 RABO 0312543786 tnv Theaterie, Zijderveld.
  1.2 Vuurol wordt gehouden in de bossen rond de dagrecreatie Drakensteijn, Lage Vuursche en is een platform om interactief locatietheater te beoefenen en bezoekers daarvan te laten genieten.
  1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met het Vuurol worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2
  genoemde doelstelling.
  1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Midden-Nederland bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
  1.5 Onder bezoeker verstaan wij de mensen die via toegangsbewijs of polsband voorstellingen van het Vuurol bezoeken of anderszins toeschouwer zijn van het geboden programma.
  1.6 Onder medewerker verstaan wij alle mensen die een bijdrage leveren aan het Vuurol, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, regisseur, acteur, verteller, kunstenaar of vrijwilliger.
 2. Bezoeker
  2.1 Een bezoeker dient een toegangsbewijs en/of polsband aan te schaffen, tenzij met de organisatie van het Vuurol anders overeengekomen.
  2.2 Toegangsbewijzen zijn in de voorverkoop aan te schaffen via website www.vuurol.nl via Ideal. Bestellingen in de voorverkoop zijn definitief nadat de Theaterie de betaling heeft ontvangen. De bestelling wordt via email bevestigd. Deze email geldt als het toegangsbewijs en moet bij de kassa omgewisseld worden voor het aantal bestelde volwassenen en kinderen polsbandje(s). Eigenhandige wijzigingen aan de email maakt het toegangsbewijs ongeldig. Het toegangsbewijs is uniek en slechts éénmaal geldig voor omwisselen naar polsbandje(s).
  2.3 Op de dag van de voorstelling zelf worden aan de kassa van Vuurol tegen contante betaling volwassenen – en kinderen polsbandjes verkocht.
  2.4 De voorverkoop eindigt 18 uur voor aanvang van de voorstelling of eerder als het maximum aantal bezoekers is bereikt. De (contante) verkoop stopt als
  het maximum aantal bezoekers is bereikt.
  2.5 Alleen een correct aangebracht polsbandje geeft recht tot de theaterwandeling en bezoek aan de verschillende voorstellingen.
  2.6 Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief btw en vermeld op de website www.vuurol.nl.
  2.7 Met het bestellen van een toegangsbewijs, contant kopen of dragen van polsbandje geeft de bezoeker akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Annuleringsvoorwaarden
  3.1 Reeds gekochte toegangsbewijs of polsbandje worden niet teruggenomen. Omwisselen voor een andere voorstelling is niet mogelijk. Het staat de bezoeker vrij om zijn/haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. Eenmaal aangebracht polsbandjes zijn persoonsgebonden.
  3.2 Het is de verantwoordelijkheid van bezoeker om na te gaan of het Vuurol is afgelast. De Theaterie zal proberen de bezoeker van de afgelasting op de hoogte te brengen door vermelding op de website en informeren via een (extra) nieuwsbrief. De Theaterie is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. Restitutie is beperkt tot de oorspronkelijke betaling en vindt alleen plaats als het Vuurol afgelast wordt voordat de theaterwandeling om 13:00 van de desbetreffende dag begint.
  3.3 Als een theaterwandeling van het Vuurol is gestart en door weersomstandigheden of op last van derden die dag gestaakt dient te worden verleent de Theaterie geen restitutie van de oorspronkelijke betaling.
 4. Aansprakelijkheid
  4.1 Bezoek en deelname aan (de activiteiten gedurende) het Vuurol geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten bezoekers en medewerkers.
  4.2 De Theaterie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van letsel, ongevallen, kwetsing, dood, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door derden.
  4.3 Medewerker en bezoeker zijn aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte schade aan terrein , eigendommen en personen.
 5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties
  5.1 Bezoekers en medewerkers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het festival en de voorstellingen. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming.
 6. Privacy
  6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Vuurol.
  6.2 Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door het accepteren van de algemene voorwaarde als bezoeker
  geeft de bezoeker te kennen daar geen bezwaar tegen te maken. Door actief een bijdrage te leveren de medewerker te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.
 7. Veiligheid
  7.1 Bij alle activiteiten tijdens het Vuurol staat de veiligheid van de aanwezigen en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie
  en medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere bezoeker wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid in acht te nemen.
  7.2 De organisatie van het Vuurol behoudt zich het recht voor bezoekers en medewerkers van het festival te verwijderen indien zij de voortgang van het programma verstoren, dan wel medewerkers of bezoekers hinderen en/of de in 7.1 vermelde aanwijzingen niet opvolgen.
  7.3 Als een medewerker of bezoeker situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient hij/zij deze te melden aan de organisatie en/of haar
  medewerkers.
 8. Versie, Publicatie en Aanpassingen
  8.1 Deze voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen.
  8.2 Dit is versie: 2014-1.0.
  8.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van de Vuurol.
  8.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van het Vuurol en andere publicaties zoals het internet binden het Vuurol niet. Het Vuurol behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.